भूइँचालो प्रतिवेदन
 
मौसमबारे जानकारी
 
 
 
 
जीआइएस मानचित्र
 
 
SSDMA Facebook Share

तीव्र दृश्य अनुवीक्षणको आधारमा गान्तोकको विभिन्न जीवनदायिनी भवनहरूको (स्कूल तथा अस्पताल) भूकम्पीय जोखिमको अध्ययन।

 
 
Click to Open CSS Pop Up